Programma

GEEN IDEALISME MAAR REALISME!

Prozeeland is een nieuwe frisse lokale politieke beweging die het belang van de Zeeuwse burger als belangrijkste uitgangspunt heeft. PZ wil een sterk economische provincie die mensen vanuit heel Nederland aantrekt om hier te komen wonen, werken, recreëren en studeren.

Industrie

De provincie Zeeland is strategisch gezien de poort naar Europa en dat biedt vele kansen voor bedrijven om zich hier te vestigen. PZ wil een aantrekkelijk vestigingsklimaat bevorderen door infrastructuur, opleidingsniveau en vestigingsmogelijkheden.

Klimaat en energie

PZ wil niet de term groene energie gebruiken omdat deze misleidend is en de burger veel geld kost.

PZ wil de term schone energie gebruiken omdat de doelstelling wel beantwoord. (Getijdencentrales bv)

Hierin zijn wij heel duidelijk: het mooie Zeeuwse landschap heeft nu wel genoeg windmolens en dat moet nu echt stoppen! In onze ogen is het landschapsvervuilend en dat is nog afgezien van de problematiek die er nu speelt betreft windmolens.

Zonneweides alleen beperkt toegestaan in industrie gebieden.

PZ maakt zich sterk voor het ITER-programma (fusiereactoren) die 500 MW produceren en die veilig zijn voor mens en milieu.

PZ is groot voorstander van getijden centrales, deze zijn niet zichtbaar (landschapsvervuiling) en levert schone energie. Onze provincie leent zich hier uitstekend voor.

PZ wil geen gasverbod voor bedrijven en de burger, gas is relatief goedkoop en niet zo vervuilend als wordt beweerd door klimaatactivisten. Heel Europa stapt over op gas en Nederland komt met een gasverbod.

PZ wil dat de burgers van Zeeland een vrije keuze moeten hebben of ze wel of geen gasaansluiting willen behouden voor hun huis.

Natuur

PZ wil stoppen met het kappen van bomen en meer aanplant van onze natuurlijke CO2 bestrijders! Natura 2000 regels moeten vanwege ons kleine land veel soepeler worden i.v.m. onzinnige maatregelen die veroorzaakt worden door milieuactivisten met alle gevolgen van dien. Zie recent PAS en FPAS-dossier. Zeeland moet aanjager worden voor aanplant van nieuwe bosgebieden in samenwerking met gemeenten en Staatsbosbeheer. 

Mobiliteit

PZ wil dat het provinciebestuur zich sterkt maakt bij NS en Den Haag om frequentere en snellere treinverbindingen te realiseren zodat het voor de reiziger aantrekkelijker wordt om voor het openbaar vervoer te kiezen.

PZ wil het busvervoer in Zeeland gratis voor studenten en 55+ d.m.v. een id.-pas of een mobiele app. De financiering komt uit de bezuinigingen op zogenaamde culturele politieke evenementen die geen enkel doel dienen en dus geen taak van de provincie is. 

Cultuur

PZ is voorstander van culturele evenementen maar wel kritisch over de inhoud en de doelstelling. Voor wie en hoeveel mensen moet de provincie haar portemonnee trekken? PZ vindt dat grote muziekfestivals hun eigen broek moeten ophouden en dat er strenge regels gehanteerd moeten worden voor een subsidie aanvraag. De provincie heeft strategische opgaven die voorrang hebben op culturele feestjes en dus het huishoudboekje scherp in de gaten moeten houden. PZ wil dat een aanvrager van subsidie ook zelf voor financiële dekking gaat zorgen wat betekent dat er dus dan ook daadwerkelijk draagvlak voor het evenement is.

Defensie

PZ wil zich maximaal inspannen om Zeeland aantrekkelijk te maken voor defensie om hier onderdelen te huisvesten (landmacht, marine, commando’s) die hier kunnen oefenen en als uitvalbasis kunnen gebruiken. Vlissingen als NAVO-port is een uitstekend voorbeeld.

Veiligheid

Het verdwijnen van politiebureaus en mankracht is een doorn in het oog van PZ. Wij willen dat alle lokale overheden samen met de provincie eens hard op de deur van de minister gaan bonken en hem duidelijk maken dat het zo niet verder kan en mag! Een onveilig gevoel bij zowel de burger als het korps is ontoelaatbaar en daarom niet gewenst.

Financiën

De provincie heeft in het verleden nogal flinke financiële risico’s genomen bij het realiseren van grote projecten die tot op heden nog niet afgerond zijn en men niet weet of er extra geld vrijgemaakt moet worden om het af te sluiten. PZ is hierin een echte Zeeuw, dus heel zuinig en verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld! Risicovolle projecten voorlopig in de ijskast en de eerste prioriteit is dat de opcenten omlaag moeten naar een aanvaardbaar niveau. 

Toerisme

Zeeland is een geliefde provincie voor toeristen uit alle windhoeken en streken en dat is zeer gunstig voor de lokale economie en alle bedrijven die hier aan gelieerd zijn. Toerisme is een grote werkgever voor onze regio dus moeten we zorgen dat deze bedrijfstak kan blijven groeien naar een nog hoger kwaliteitsniveau. Toeristische activiteiten mogen niet ten koste gaan van beschermde natuurgebieden maar er moet wel ruimte zijn om projecten te kunnen te implementeren waarin de bewoners en overheid zich in kunnen vinden.

Arbeidsmigranten

De komende jaren zal het aantal arbeidsmigranten enorm toenemen om de vele vacatures in Zeeland te vervullen. PZ wil dat deze vacatures zoveel mogelijk door (baanloze) Zeeuwen worden ingevuld en dan pas door arbeidsmigranten. Huisvesting en niet ingezeten registratie zijn harde voorwaarden voor arbeidsmigranten wat PZ betreft. Wie hier werkt en woont moet ook gewoon belasting betalen zoals elke andere ingezetene.